Extern integritetspolicy för Bambino Mam AB

Information vi samlar in om dig – när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress.

 

Vad gör vi med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Bambino Mam kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev?
 • Skicka ut pressmeddelanden?
 • Kakor/Cookies eller liknande tekniker

Bambino Mam behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg

Bambino Mam kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning.

 

Kommunicera med dig

Bambino Mam kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan maila till personuppgifter@Bambino-Mam.se.  

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

 

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom Bambino Mam-koncernen: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policy kan Bambino Mam komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom Bambino Mam-koncernen.

Betal- och kreditbolag – För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Bambino Mam komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

 

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Bambino Mam eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

 

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

 

Vart sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Bambino Mam vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge spara vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

 

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

 

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

 

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

 

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Bambino Mam.

 

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig, 
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandlingen.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Bambino Mam AB som svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 556392-2318 och har sitt säte i Stockholm.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på personuppgifter@Bambino-Mam.se alternativ ringa 08-545 180 72.

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Bambino Mam behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Uppdateringar

Bambino Mam förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.